Skip Navigation Links.
Ders İçerikleri

 

Mardin Meslek Yüksekokulu
 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 
İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi. Türk İstiklâl Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu.
 Türk Dili I                          
Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk Dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler. Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Dilekçe, yazım kuralları, bu kuralların sıkça ihlâl edildiği durumlar, noktalama işaretleri ve uygulamaları. Türk ve dünya edebiyatından öğrencilerin beğendiklerini örneklemek, üzerinde çalışmak.
 Yabancı Dil I   
Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi
 ÖN BÜRO HİZMETLERİ
Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri. Önbüroda kullanılan yabancı terimler. Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri. Otele giriş-çıkış ve ön muhasebe işlemleri. Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkelerdir.
 
KAT HİZMETLERİ
İşletmedeki hizmet kalite standartlarının saptanması ile ilgili bilgiler. Kat hizmetlerinde sorumluluk alanları temizlik ve bakım programlarının oluşturulması. İşgücü verimlilik standartlarının oluşumu için gerekli ekipman ve malzemenin tür ve miktarının saptanması. Tesisin açılış öncesi planlaması ile ilgili işletme çeşidine göre sektörde veri toplama. Organizasyon aşamasında: İş kotalarını belirleme kriterleri. İş kotalarının ve gerekli personel sayısının hesaplanması.
GENEL TURİZM
Turizm kavramı ve turizmin tarihi gelişimi. Turizmin fonksiyonları. kavrayabilme. Türkiye’de Turizm Piyasası. Turizmin gelişmesini sağlayan hareketler. Turizmin sınıflandırılması. Turizm teşekküllerinin hukuki bakımdan sınıflandırılması. Turizmde ulaştırma ve haberleşme. Doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi. Turizm Politikası. Türkiye’deki turizm politikası.
KONUKLA İLETİŞİM
Telefonla iletişim faks ile iletişim e-posta internette sesli ve görüntülü iletişim sözlü iletişim yazılı iletişim beden dili konuğun konaklama tesisi içerisinde karşılaşabileceği olağan dışı durumlar ve çözümleri
 
GENEL MUHASEBE
Muhasebe kavramı. Muhasebe tanımı ve konusu. Muhasebe çeşitleri. Muhasebe ilkeleri. Muhasebe süreci. Resmi defterler. Defter tutma sistemi. Temel muhasebe eşitliği ve bilanço. Muhasebe ile ilgili temel kavramlar. Hesap kavramı, yevmiye maddesi, nizam ve yardımcı hesaplar. Tek düzen hesap planı hakkında genel bilgiler. Bilanço- aktif hesapların incelenmesi.
 
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ
Yiyecek ve İçecek endüstrisi. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. Yiyecek ve içecek işletmelerinde iş ve görev tanımları, beslenme ve önemi, temel gıda bileşenleri, besin grupları ve beslenme grupları, yiyecek-içecek işletmeleri yöneticilerinin dikkate alması gereken hususlar. Menü planlama. Yiyecek-içecek işletmelerinde satın alma, teslim alma, depolama ve depolardan çıkışlar. Üretim, Sanitasyon ve güvenlik. Yiyecek-içecek hizmetlerinin pazarlanması. Yiyecek-içecek işletmelerinde personel çalışma sistemleri.
 
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılâpları. Atatürk dönemi Türkiye  Cumhuriyeti’nin  dış  politikasının  esasları. Atatürk  İlkelerini ve bu ilkelerin doğuş sebepleri.
 Türk Dili II
İyi konuşmak ve yazmak için gerekli ön hazırlıklar, iyi bir konuşma ve iyi bir yazıda aranan nitelikler, bunlarla ilgili örnekler. İyi bir cümlenin özellikleri, anlatım yanlışları, cümle bozuklukları, özyaşam öyküsü özellikleri ve yazımı, bilimsel yazılarda aranan özellikler, Türk ve dünya edebiyatından örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 
Yabancı Dil II
Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.
TURİZM EKONOMİSİ
Turizm Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi ile ilgili temel kavramlar. Turizm Sektörü, sektörün oluşumu ve özellikleri. Turizm Arzı: Arzın tanımı ve özellikleri, Arz esnekliği , tanımı ve ölçülmesi. Turizm Talebi: Talebin tanımı ve özellikleri, Talebin fiyat ve gelir esnekliği tanımı ve ölçülmesi. Turizmde Piyasada Fiyat Oluşumu: Arz ve talep dengesi. Turizm Sektöründe Piyasa Türleri. Turizmin Genel Ekonomi Üzerine Etkileri. Turizmin Devlet Gelir ve Giderlerine Etkisi, Para Operasyonlarının Turizme Etkileri.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve önemi, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş süreci, insan kaynakları temel ilkeleri, insan kaynakları planlaması süreci ve analiz yöntemleri, iş analizi süreci, iş analizi yöntemleri, iş tanımları, işgören bulma ve seçme süreci, eğitim amaç ve ilkeleri, eğitim ihtiyaç analizi, planlaması, uygulanması, ölçme ve değerleme yöntemleri, performans değerleme süreci ve kullanılan yöntemler, iş değerlemesi, ücret yönetimi, endüstri ilişkileri ve Türkiye’de sendikacılık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazalarının önlenmesi, bürokratik işlemler, personel disiplinini sağlama çalışmaları ve insan kaynakları bilgi sistemi.
 
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Turizm endüstrisi ve konaklama endüstrisinin tanımı ve özellikleri. Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması. Konaklama işletmelerinde kuruluş yeri. Otel işletmelerinde yatırım. Yatırımlarda yapılabilirlik incelemeleri. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Otel işletmelerinde finansman. Finansman gereksinimi ve türleri, finansman yöntemleri. Otelcilik alanında kullanılan finansman yöntemleri. Kamu kesimi tarafından sağlanan kolaylıklar ve krediler. Otel işletmelerinde verimlilik. Otel işletmelerinde yönetim. Otel işletmelerinde örgütsel yapı ve işleyişi. Örgütsel etkinlik ilkeleri. Otel işletmelerinin organizasyonu; önbüro departmanı, yiyecek-içecek departmanı, kat hizmetleri departmanı, otel destek departmanları.
Pazarlama ve turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar. Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri. Turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları. Turizm işletmeleri  açısından modern pazarlama teknikleri
 
TUR OPER. VE SEYAHAT ACENTASI
Seyahatle İlgili Temel Kavramlar. Seyahat Acentası Çeşitleri. Incoming-Outgoing acentalarının yakından incelenmesi. Seyahat Acentasının Görevleri. Seyahat acentasının tüketici üzerindeki rolü. Türkiye’deki Seyahat Acentacılığı. Seyahat acentası kullanımı. Seyahat Acentalarının Grupları İtibariyle Özellikleri. Seyahat acentaları ile konaklama işletmeleri ilişkileri. TÜRSAB. Seyahat acentaları ve seyahat acentaları birliği konumu. Seyahat Acentalarının Faaliyetleri. Bilet işlemleri-Uluslar arası yolcu biletlerinin özellikleri. Havayolu biletçiliğinde BSP sistemleri. Bilet hazırlama rezervasyon işlemleri – Tarifeler. Tur Operatörlüğünün İşlevleri. Tur operatörü ile seyahat acentası arasındaki farklar. Tur operatörlerinin fonksiyonları. Tur operatörleri sınıflandırması.Paket Tur. Paket Tur Üretimi.Paket Tur Maliyet Hesaplaması.Otellerin Seyahat Acentalarıyla ve Tur Operatörleriyle İlişkileri.Seyahat İşletmelerinde Yönetim Özellikleri. Seyahat İşletmelerinde Pazarlama.
TURİZM COĞRAFYASI

Akdeniz bölgesi fiziki coğrafyası Akdeniz bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri ege bölgesi fiziki coğrafyası ege bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Marmara bölgesinin fiziki coğrafyası Marmara bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Karadeniz bölgesi fiziki coğrafyası Karadeniz bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri.
 
MÖNÜ PLANLAMA
Gastronomi.Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Tanım. Amaçları. Özellikleri. Türleri. Otelin Servis Bölümleri. Restoran İşletmeleri. Mönü Kavramı. Mönü Listesi. Mönü Planlaması. Mönü Planlamasında Piyasa Araştırması. Pazar Araştırmasında Analiz Alanları. Mönü Türleri. Mönü Kartları. Mönüde Ekstra Bilginin Sunumu. Ürün Testinin Açıklanması. Mönü Psikolojisi. Mönü Değerlendirmesi. Mönü Satışı ve Pazarlama Çabaları.Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama Planlaması. Kaliteli Servis İçin Çalışanın Eğitimi. Müşteri Konforu ve Konforlu Yemek. Menü Yorgunluğu (Menü Eskimesi). Satış Listesi Öz Geçmişi. Mönü ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi. Standartlaşmış Yemek Tarifesi (Standart Reçeteler). Menü Fiyatlandırması. Beslenme İle İlgili Tanım ve Kavramlar. Besin Öğeleri.Yeterli ve Dengeli Beslenme. Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Zararları. Besin öğelerinin gruplandırılması.
OTELCİLİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ
Önbüro otomasyon programının farklı temel yapıları ve özellikleri. Programların kendilerine ait işletim yöntemleri ve kullanılan teknikleri. Önbüro bölümünde kullanılan bilgisayar programlarının kullanımı. Kat hizmetleri bölümünde kullanılan bilgisayar programlarının kullanımı. Rezervasyon işlemleri otele giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, ön muhasebe işlemlerinin yapılması, gece rapor işlemleri, odalar durumuyla ilgili işlemleri, ön büro otomasyon programları, kat hizmetleri otomasyon programları.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları.(Kişisel bir bilgisayarın fiziksel yapısı ve Bilgi Teknolojisinin veri saklanması, hafıza, toplumdaki bilgisayar bazlı yazılım uygulamaları bağlamını ve bilgisayarlı bilgi ağlarının kullanımları gibi temel kavramlar. Windows İşletim Sistemi Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek Bilgisayarı çalıştırmak ve İşletim sisteminin temel öğeleri. Temel Ağ kavramları. İnternet uygulamaları. E-mail kullanımı Bilgisayar ağlarında güvenlik Kelime İşlemcisi (Word Programı)kullanımı

DEKORASYON HİZMETLERİ
Dekorasyon dekorasyonu etkileyen faktörler çiçek düzenleme çicek düzenlemesinde dikkat edilecek hususlar konuk katlarında dekorasyon hizmetleri dekorasyon kararı almayı etkileyen faktörler dekorasyon kontrolü yapılacak alanlar bahçe ve çevre dekorasyon hizmetleri bahçe ve çevre dekorasyon hizmetleri kapsamında kontrol edilecek alanlar havuz ve plaj dekorasyon hizmetleri tanımı ve önemi havuz ve plaj dekorasyon hizmetleri kapsamında kontrol edilecek alanlar havuz çevresi plaj ve barlar
 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
Pazarda rekabet için kalite yönetimi, kalite standartları, ISO 9001’ de üretim yönetimi, toplam kalite yönetimi için firmanın kalite yönetimi şemaları, günlük işlemlerde kalite geliştirme konuları üzerinde durulur.
ÖNBÜRODA RAPORLAMA İŞLEMLERİ
Finansal raporları kontrol etme raporlar kalan konuk raporlama işlemlerini kontrol etme rezervasyon raporlama işlemlerini kontrol etme finansal raporları kontrol etme kalan konuk raporlama işlemlerini kontrol etme oda satış politikası vip prosedürü rezervasyon raporlama işlemlerini kontrol etme analiz yapma.
ÇEVRE KORUMA
Çevre yönetmelik bilgisi risk analizi atık depolama kişisel korunma önlemleri uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği
ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ
Housekeeper raporu ile oda kontrolü yapma vip konuk taleplerini yerine getirme limitleri belirleme sorunların tespiti konuk folyolarındaki sorunların tespiti sorunlu konuk folioları oda tipleri oda blokajı konuk giriş öncesi hazırlıkları fazla rezervasyon fazla rezervasyon (over booking) konuk giriş öncesi hazırlıkları oteldeki doluluk oranı.
ZİYAFET SERVİSİ
Ziyafete göre personel organizasyonu yapmak Kullanılacak Ekipman, araç ve gereçleri temin etmek, Yiyecek servisi yapmak, İçecek servisi yapmak, Catering çalışma planı yapmak/kontrol etmek.
KAT KONTROLÜ
Konuk Odasına Giriş Kuralı, Kayıp Ve Bulunmuş Eşya Prosedürü, Odada Kullanılan Malzemeler, Banyo Temizliğinde Kontrol Edilecek Alanlar.
İŞ ORGANİZASYONU
iş ve zaman etüdü, Servis operasyonlarında personele Kalite yönetim sürecinde rehberlik edilmesi, Housekeeper (kat hizmetleri)ile işbirliği, Önbüro ile işbirliği, Satış pazarlama işbirliği, Muhasebe ile işbirliği İş yükünü belirleme, İşgören ihtiyacını belirleme, Adaylarla görüşme yapma Ekstra çalışan eleman ihtiyacını belirleme.